įpareigoti

įpareigoti
charge

Lietuvių-Anglų žodynas. 2013.

Look at other dictionaries:

 • įpareigoti — įpareigóti vksm. Dirèktorius jį̃ įpareigójo išti̇̀rti pãdėtį …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • įpareigoti — tr. uždėti kokią pareigą: Garbingas vardas mus įpareigoja sp. Pasirinktoji forma taip pat įpareigoja ir autorių laikytis tam tikrų dėsnių K.Kors. Kavoliaus šeimą yra ištikusi nelaimė, ir jautėmės esą įpareigoti pagelbėti rš. | refl.: Jie… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • aprišti — aprìšti, àpriša, o (àprišė) 1. tr., intr. H, R376, K, Š apsukti raiščiu sujungiant, sutvirtinant, suveržiant: Aprìšk apie mietus su kliūgu J. Kai gausi ten gaspadoriškus, šituos drabužėlius susuk kezuliukan ir aprišk virvute J.Balt. Šieno… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atlikti — atlìkti I. intr. 1. būti toje pačioje vietoje, neišeiti, neišvykti kitur: Visi išvažiavo, tik atliko dukterys BM110. Lietus pradėjo lyti, atlikom namie (nebevažiavome į miestą) Ėr. Atlìko až gaspadinę namie Ktk. Pasiturintiejie tėvai siuntė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atpareigoti — tr. FT atleisti iš pareigų: Mokytojai niekados nėra atpareigoti rūpintis auklėjimu rš. pareigoti; atpareigoti; įpareigoti; išpareigoti; supareigoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • išpareigoti — tr. atleisti iš pareigų: Henrikas išpareigojo šito reikalo tarpininką Wolseyą, paskyrė jo vieton Tomą Morų EncVII896. | refl.: Sukilimas privertė jį išsipareigoti EncVIII419. pareigoti; atpareigoti; įpareigoti; išpareigoti; supareigoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • kinkyti — kinkyti, kiñko (kiñkia), kiñkė tr. 1. K, R28 pakinktus uždedant, jungti ką (ppr. arklį) prie vežimo, rogių, arklo arba ką atpalaiduoti iš pakinktų: Kam kinkai arklius (darai, kad pakinkytum arba iškinkytum)? J.Jabl. Arklį kiñkia ratuosna Mrj …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • kontraktuoti — kontraktuoti, uoja, ãvo tr. TrpŽ samdyti, nuomoti, įpareigoti kontraktu ką nors atlikti …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • paprisiekti — 2 paprisiekti tr. įpareigoti priesaika, prisaikdinti: Paprisiektas (orig. paprisiktas) SD276. Paprisiekiu tave per Dievą gyvąjį, idant mumus pasakytumbei DP158. Pakask tėvą tavo, kaipo paprisiekė tave Ch1Moz50,5. siekti; atsiekti; išsisiekti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • paskirti — 1 paskìrti, pàskiria, paskyrė tr. Š, Rtr 1. nuspręsti duoti, suteikti: Už gerą darbą paskyrė premiją DŽ1. Gautą pelną jie paskyrė pabėgėliams šelpti NdŽ. Piningų didliai daug paskirtà pabrikuo (fabrikui) plėsti Trk. Be teismo, be nieko jisai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • pildinti — 1 pìldinti, ina, ino cur. pilti. 1. pilstant gaminti: Seniau žmonys pìldino pieną rūgštimams – acto nežinojo, o su parūgoms rūgštindavo Šts. 2. CII896 kasdinti, statydinti: Pilis kryžeiviai kožno[je] apygardo[je] pildino S.Dauk. 3. įpareigoti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”